Please wait...

Founder & Past Chairpersons

CA. SANJIV PABRAI

Founder

CA. JAGDISH JOSHI

2006 - 2008

CA. M.S. MATHEW

2008 - 2011

CA. GAURAV DOKANIA

2011 - 2014

CA. PRASHANTHA SHETTY

2014 - 2015

CA. HORMUZDA DAVAR

2015 - 2017

CA. RITU SHARMA

2017-2018

CA. NOEL CHERIAN

2018 - 2019

CA. SAI DEVATA

2019 - 2020

CA Kaizar Shakir

2020 - 2021

CA Deepak Bindal

2021 - 2022

CA. Sriram Gopalakrishnan

2022 - 2023

CA. Rabindranath Gonsalves

2023 - 2024