Please wait...

Advisory Committee 2022-23

Sanjiv Pabrai
Advisor
Jagdish Joshi
Advisor
M. S. Mathew
Advisor
Gaurav Dokania
Advisor
Prashantha Shetty
Advisor
Hormuzda Bomi Davar
Advisor
Ritu Sharma
Advisor
Noel Cherian
Advisor
Sai Venkata Subbarao Devata
Advisor
Kaizar Shakir
Advisor
Deepak Bindal
Advisor
Sriram Gopalakrishnan
Advisor